latviski
english
Projekts „Pieredzes un labākās prakses apmaiņa starpkultūru komunikāciju treniņos” ir vērsts uz pieredzes un labākās prakses starpkultūru komunikāciju treniņu satura, būtisko elementu un kultūru specifiku apmaiņu. Projektā iesaistītājiem mācekļiem ir ļoti svarīgi izprast mijiedarbību starp kultūru un nacionālo specifiku, didaktiku un strapkultūru komunikāciju treniņu uztveršanu atbilstoši vajadzībām un prasībām.
Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas Socrates Socrates Grundtvig 2 programmas ietvaros. Starp organizācijām, kuras darbojas pieaugušo apmācību jomā, sadarbības pamats ir apmācību organizēšana. Atšķirībā no transnacionālajiem sadarbības projektiem, kuri ir orientēti uz produktu, apmācību sadarbības koncentrē uzmanību uz mazo organizāciju attīstību un kapacitātes celšanu, kuras vēlas iesaistīties Eiropas izglītības aktivitātēs un ņemt tajās dalību.
Austrijas International Institute for Managing Diversity (INMAD) kā koordinējoša organizācija, sadarbībā ar divām dalīborganizācijām BD-Center no Polijas un SIA VALDA no Latvijas ir izstrādājušas šo projektu. Visiem projekta partneriem ir praktiskā pieredze pieaugušo izglītībā un konsultāciju jomā.
Projekta mērķis ir veikt nacionālo pētījumu un izanalizēt esošus treniņus, izstrādāt katrai dalībvalstij specifisku starpkultūru komunikāciju treniņu, apkopot un izvērtēt iegūto pieredzi, lai iegūtu priekšstatu, kāda ir situāciju starpkultūtu komunikāciju treniņu jomā projektā dalībvalstīs: Austrijā, Polijā un Latvijā.
Galvenās projekta aktivitātes ir datu apkopošana par esošām treniņu programmām, anketu modelēšana un apkopošana, lai izstrādātu katrai valstij specifisku starpkutlūru komunikāciju treniņu, partneru sanāksmju organizēšana un uzņemšana katrā partnervalstī, rezultātu publicēšana pēc projekta aktivitāšu beigām, Interneta aktivitāšu paveikšana un rezultātu izplatīšana starp partnervalstīm.
Best displayed by Mozilla FireFox @ 1024x768 display resolution
Developer & web master: Boriss Zagrebins
Designed by Marshal Design